×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Liczby naturalne - zadania tekstowe

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

SUMA, RÓŻNICA, ILOCZYN, ILORAZ - Nazywamy działania na liczbach

Zrozumienie nazewnictwa wykonywanych działań jest równie ważne, co umiejętność ich wykonywania. Dziś dowiesz się czym jest suma, różnica, iloczyn i iloraz.

DODAWANIE
Dodawanie liczb to inaczej ich sumowanie. Dodawane do siebie liczby nazywamy składnikami, a wynik ich dodawania, sumą.
Składnik + składnik = suma
Np. sumą liczb 5 i 3 jest 8.

ODEJMOWANIE
Odejmowanie to inaczej wyznaczanie różnicy między liczbami. Liczbę, od której odejmujemy nazywamy odjemną, a liczbę, którą odejmujemy nazywamy odjemnikiem. Wynik odejmowania nazywamy różnicą.
Odjemna - odjemnik = różnica
Np. różnicą liczb 7 i 4 jest 3.


- Algebro? A jak to jest w przypadku mnożenia?

MNOŻENIE
Liczby, które przez siebie mnożymy nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia nazywamy iloCZYNEM.
Czynnik x czynnik = iloczyn
Np. Iiloczynem liczb 6 i 2 jest 12.

DZIELENIE
Dzielenie to ustalanie ile razy dzielnik mieści się w dzielnej. Wynik dzielenia nazywamy więc iloRAZEM.
Dzielna : dzielnik = iloraz
np. ilorazem liczb 10 i 2 jest 5.

Zróbmy kilka przykładowych zadań, posługując się poznanymi właśnie nazwami.

Podaj iloczyn i różnicę liczb 5 i 2.
Wiemy, że iloczyn to wynik mnożenia. Po pomnożeniu przez siebie 5 i 2 otrzymamy 10. Iloczynem liczb 5 i 2 jest 10.
Różnicą, natomiast, będzie wynik odejmowania 5 - 2. Różnicą liczb 5 i 2 jest 3.

A ile wynosi iloczyn liczb 6 i 3, podzielony przez ich sumę?
Najpierw zapiszmy nasze działania.
Iloczyn liczb 6 i 3 uzyskamy mnożąc 6 przez 3, co daje 18.
Suma liczb 6 i 3 to wynik dodawania 6 + 3, czyli 9.
Teraz wystarczy podzielić iloczyn przez sumę, czyli w naszym przypadku 18 : 9.
Iloczyn liczb 6 i 3, podzielony przez ich sumę wynosi 2.

Kolejne zadanie zrób samodzielnie.
Iloraz liczb 12 i 4 pomnożony przez ich różnicę wynosi...